[TỔNG HỢP] Tính năng hoạt động đặc sắc nhất

Chiến Kỵ Tiên Phong - Thành Bại Tại Chúa Công

 

[TỔNG HỢP] Tính năng hoạt động đặc sắc nhất - 1

Tính Năng
- Hệ thống Tướng : https://goo.gl/m1JR87
- Hệ thống Duyên Phận : https://goo.gl/oXYv9Q
- Tính năng Bạn bè : https://goo.gl/DpHYry
- Hệ thống Shop : https://goo.gl/wFLMC5
- Trục Lộc Thiên Hạ : https://goo.gl/sBR6Km
- Bình Định Loạn Thế : https://goo.gl/YKoDgK
- Tính năng Quân Đoàn : https://goo.gl/F8W8MA
- Ải Mỹ Nhân : https://goo.gl/uUPjS4
- Bách Chiến Vô Song : https://goo.gl/MQ7jps
- Quần Hùng Tranh Bá : https://goo.gl/o82Agw

 Giới Thiệu Tướng 
- Trương Liêu (tướng Cam) : https://goo.gl/ZJ5Fao
- Hạ Hầu Đôn (tướng Cam) : https://goo.gl/KVd4wa
- Cam Ninh (tướng Cam) : https://goo.gl/hNr7cC
- Triệu Vân (tướng Đỏ) : https://goo.gl/gT22bz
- Điêu Thuyền (tướng Đỏ) : https://goo.gl/kj3UKv
- Lã Bố (tướng Đỏ) : https://goo.gl/MWEoLK
- Tư Mã Ý (tướng Đỏ) : https://goo.gl/b4U5R3
- Quan Vũ (tướng Đỏ) : https://goo.gl/gRn79S
- Quách Gia (tướng Đỏ) : https://goo.gl/uamgza
- Chu Du (tướng Đỏ) : https://goo.gl/qzNKyF
- Gia Cát Lượng (tướng Đỏ) : https://goo.gl/KicmKG

Game SG140